Geologian tutkimuskeskus

Ympäristöpolitiikka ja päämäärät

GTK:n visio, geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä tiedonkeruu- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toimintatapojensa kehittämisessä.

GTK on puolueeton geotiedon ja maankamaraa muokkaavien prosessien asiantuntija, joka arvioi ympäristönäkökohtia laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Ympäristönäkökohtia arvioidessaan GTK huolehtii riittävästä yhteydenpidosta eri sidosryhmien kanssa.

Omassa toiminnassa tavoitteena on ympäristöpäämäärien saavuttaminen ja ympäristönäkökohdat huomioivan toimintatavan toteuttaminen. GTK pitää huolen, että henkilöstölle annettavassa koulutuksessa ja muussa kehittämisessä ympäristönäkökohdat otetaan huomioon. GTK huolehtii myös, että toimintaan liittyvät ympäristölait, muut säädökset ja ohjeet ovat henkilökunnan käytettävissä. Ympäristöpolitiikan ja siihen liittyvien toimintatapojen toteuttamista valvotaan. GTK edellyttää, että myös sen alihankkijat tuntevat GTK:n ympäristöpolitiikan ja ympäristötavoitteet, sekä kannustaa näitä noudattamaan GTK:lle palveluja tuottaessaan samoja periaatteita.

GTK:n ympäristöpäämäärät ovat:

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/gtk/laatujarjestelma/ymparistopolitiikka/index.html

Sivu luotu: 14.10.2019