Geologian tutkimuskeskus

Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu

Geologian tutkimuskeskuksen Taustapitoisuus-karttapalvelu laskee maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella. Havaintoja ovat tehneet GTK:n lisäksi muutamat muut tiedon tuottajat kuten muut tutkimuslaitokset ja konsulttitoimistot.

Maaperän taustapitoisuustietoja tarvitaan esimerkiksi maaperän pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnissa vertailuarvona. Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympärillä (Valtioneuvoston asetus maaperän ja pilaantuneisuuden arvioinnista 214/2007).

Useat näytteet on otettu syvältä pohjamaasta, joten niissä näkyy vain luontainen taustapitoisuus.

Palvelussa valitaan kartalta keskipisteeksi tutkittava kohde ja ympyrän säde, jonka alueelta taustapitoisuushavaintoja etsitään. Ohjelma laskee tutkittavalle kohteelle suurimman suositellun taustapitoisuusarvon etsintäympyrän sisällä olevien havaintojen perusteella. Taustapitoisuus voidaan arvioida vain yhdelle maalajille kerrallaan.

Palvelussa on tietoja seuraavien aineiden taustapitoisuuksista: antimoni (Sb), arseeni (As), elohopea (Hg), kadmium (Cd), koboltti (Co), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni), sinkki (Zn), vanadiini (V), tallium (Tl), boori (B), barium (Ba), molybdeeni (Mo), seleeni (Se), tina (Sn), beryllium (Be). Joiltakin tarkemmin tutkituilta alueilta on tietoa myös PAH- ja PCB-yhdisteiden taustapitoisuuksista.

Taustapitoisuus -karttapalvelu

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/taustapitoisuudet.html

Sivu luotu: 14.10.2019