Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Pohjavesialueiden rakenneselvitykset ja virtausmallinnukset

Pohjavesialueiden rakenneselvityksillä saadaan tietoa pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta ja hydrogeologiasta. Perustana käytetään painovoimamittauksiin ja kairauksiin pohjautuvaa kallionpintamallia tutkimusalueesta.

GTK on tehnyt rakenneselvityksiä tärkeillä pohjavesi- ja harjualueilla 1990-luvulta alkaen yhteistyössä ympäristökeskusten, kuntien, kaupunkien ja vesilaitosten kanssa. Tuloksia hyödynnetään mm. pohjaveden suojelussa, vedenhankinnan tehostamisessa, uusien vedenottopaikkojen määrittämisessä, pohjaveden pilaantumistutkimuksissa ja maankäytön suunnittelun tausta-aineistona.

Virtauksen ja aineen kulkeutumisen luotettava 3D-mallinnus edellyttää geologisen kartoitustiedon keräämistä ja analysointia. Aineistoja ja mallinnuksen tavoitteita vertaillen laaditaan käsitys muodostuman hydrogeologisista rakenteista ja olosuhteista ja valitaan sopiva mallinnusmenetelmä.

Geokemiallisten prosessien tuntemusta tarvitaan arvioitaessa maa- ja kallioperän vaikutuksia pohjaveden laatuun. Maa- ja kallioperän rakenteen ja laadullisen tilan selvitykset auttavat uusien vedenottopaikkojen etsimisessä. Pohjavesimuodostumien kestävä käyttö edellyttää eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista. Geologinen tieto on keskeistä arvioitaessa eri maankäyttömuotojen soveltuvuutta harju- ja pohjavesialueille.

Luonnon pinta- ja pohjavesien erilaista hapen ja vedyn isotooppikoostumusta hyödynnetään tutkittaessa pinta- ja pohjavesien sekoittumista. Sekoittuminen voi vaikuttaa veden laatuun. Isotooppeja on hyödynnetty niin tekopohjavesi- kuin luonnollisissa imeytymistapauksissa. Tutkimuksissa on selvitetty luonnollisen pohjaveden ja imeytyneen pintaveden suhteellisia osuuksia sekä tarkasteltu pintaveden vaikutusalaa ja veden virtausreittejä pohjavesimuodostumassa.
 

Tarjoamme seuraavat palvelut

  • Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
  • Pohjaveden virtauksen ja haitta-aineenkulkeuman mallinnus
  • Pohjaveden saatavuus ja pohjavesimuodostumien tila
  • Isotoopit pinta- ja pohjavesien vuorovaikutuksen arvioinnissa

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme