Rakennuskivet

Tuotantokelpoisen rakennuskiven eli luonnonkiven ominaisuuksia ovat tasalaatuinen väri ja rakenne sekä eheys. Luonnonkivessä ei myöskään saa olla värimuutoksia, kuten ruostetta, aiheuttavia mineraaleja. Uusien käyttökelpoisten luonnonkiviesiintymien etsinnässä hyödynnetään mm. GTK:n kallioperätutkimuksissa syntynyttä tutkimustietoa, geofysikaalisia aineistoja sekä ympäristötutkimusten aineistoja.

Tunnettujen esiintymien ja tuotannossa olevien louhimoiden kiven laatua arvioidaan rakennegeologisten, mineralogisten ja kemiallisten tutkimusten sekä mm. maatutkamittausten ja syväkairauksen avulla. GTK:n tutkimusten avulla voidaan paikantaa tuotantolaatuisia uusia esiintymiä teollisuuden käyttöön, arvioida käytössä olevien louhimoiden varantoja ja laatua sekä selvittää luonnonkivituotannon sivukivien ympäristöominaisuuksia.

Tarjoamme seuraavat palvelut

 • Uusien luonnonkiviesiintymien etsintä
 • Esiintymien laatu- ja määräinventointi
  • Esiintymän tarkka eheyden ja laadun kartoitus
  • Näytteenotto ja näytteiden analysointi
  • Maatutkamittaukset
  • Syväkairaksen suunnittelu, valvonta ja tulosten tulkinta
 • Esiintymien käyttöönottoon liittyvät palvelut
  • Lupasuunnitteluun liittyvät massalaskennat
  • Maa-ainesten ottosuunnitelman laadinta
  • Ympäristölupahakemuksen laadinta
  • Lupiin liittyvien karttojen tekeminen
 • Luonnonkivituotannon sivukivien hyödyntäminen
  • sivukiven pysyvyyden määrittämiseen tarvittavat tutkimukset
  • sivukiven mineralogisten ja teknisten ominaisuuksien määrittäminen käyttömahdollisuuksia arvioitaessa

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme