Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Kaivossektorin ympäristöselvitykset

Kaivostoiminnan elinkaaren kaikissa vaiheissa tarvitaan asiantuntemukseen pohjautuvaa ympäristömuutosten tuntemusta. GTK:n geologinen kokonaisnäkemys mahdollistaa kaivostoiminnan luontoon kohdistuvien muutosten luotettavan arvioinnin. Muutosten ennakointi antaa perusteet haitallisten vaikutusten hallintaan ja minimointiin.

Maaperän, pohjaveden, puro- ja järvisedimenttien luontaisen vaihtelun ja olosuhteiden tuntemus ennen kaivostoimintaa luovat vankan perustan GTK:n ympäristöselvityksille sekä läpinäkyvälle, avoimelle vaikutusten ja riskien arvioinnille.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Perustilaselvitykset

 • Alueen kallioperän ja maaperän ominaisuudet ja koostumus
 • Alueen maisema ja luontotyypit
 • Maankäyttö, kaavoitustilanne, suojelualueiden sijainnit ja arvokkaat luontokohteet
 • Valuma-alueen rajaus ja virtaussuunnat
 • Pinta- ja pohjavesien laatu
 • Vaikutusten arviointi ja toimintojen sijoittaminen

Sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristökelpoisuusselvitykset sekä uusiokäyttö

 • Kaivannaisjätteen ympäristökelpoisuusmääritykset
 • Mineralogiset-, kemialliset- ja liukoisuustutkimukset
 • Happamien valumavesien muodostumispotentiaali
 • Sivukivien pysyvyyden luokittelu kivilajiluettelon tai tapauskohtaisen menettelyn perusteella

Ympäristöriskinarvioinnit

 • Kohteen geologian huomioiminen riskinarvioinnissa
 • Metallikuormitusta aiheuttavan toiminnan ja päästöjen arviointi
 • Maaperän metallikuormituksen arviointi
 • Pintavesiin ja sedimentteihin kertyvien haitta-aineiden määrän ja esiintymismuodon arviointi
 • Veden kulkeutumisreittien ja haitta-aineiden kuormituksen arviointi maa- ja kallioperässä

Kaivos- ja suotovesien puhdistus sekä ratkaisujen pilotointi

 • Kaivos- ja suotovesien luonnonmukainen puhdistus
  • Kosteikkopuhdistuksen soveltuvuuden arviointi
  • Kosteikkopuhdistuksen suunnittelun ja toimivuuden seuranta
 • Aktiivisten vesienpuhdistusratkaisujen pilotointi
  • Asiakkaan tarpeiden varmennus sekä ulkoisten sekä sisäisten puhdistusvaatimusten läpikäynti
  • Asiakkaan ja toimittajaverkoston tuella kohteelle soveltuvan vesipilotointiratkaisun luonti
  • Havaintojen sekä suositusten raportointi

Kaivosten pohjavesitutkimukset

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme