Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK:n Green Mining -hankkeet: GTK toimii koordinaattorina kuudessa hankkeessa ja osatoteuttajana viidessä. Hankkeet suuntautuvat GTK:n strategisesti tärkeille huippututkimusalueille sisältäen myös uusia avauksia ja tärkeitä kumppanuusverkostoja. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

GTK kasvattaa osaamista ja projektitoimintaa geologisen asiantuntemuksen, aineistojen ja geomallien soveltamiseen kestävään maankäyttöön, taajamien suunnitteluun sekä rakentamisen tietomallien (BIM) kokoamiseen. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Yhdyskuntarakentaminen

Tavoitteenamme on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista.

Maankäyttö ja ympäristö

Teemme ympäristötutkimuksia kaavoituksen, rakentamisen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Ympäristön perustilaselvitykset sekä riskinarviointi tarvitsevat tuekseen tietoja maaperän ja pohjaveden ominaisuuksista. Kattavat tietoaineistomme sekä laaja-alainen geologian ja geokemian osaamisemme ovat avaintekijöitä maaperän ja pohjaveden suojeluun liittyvissä hankkeissa sekä ympäristön tilaa ja muutoksia selvittävissä tutkimuksissa.

 
Maaperän tilan geofysikaalinen ja geokemiallinen seuranta
Maaperän, pohja- tai pintaveden ominaisuuksien automaattisella seurannalla voidaan erottaa luonnolliset ja rakentamisesta aiheutuvat muutokset. Lue lisää

Ympäristöriskiselvitykset
Geologisten ympäristövaikutuksien ja -riskien tunnistaminen on olennainen osa maankäytön suunnittelua. Lue lisää

Happamien sulfaattimaiden selvitykset
Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka voivat hapettuessaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä metallien liukenemista maaperästä. Lue lisää

Taustapitoisuus
Taustapitoisuustutkimukset tuottavat tietoa alueen geologiasta ja diffuusista ilmalaskeumasta peräisin olevien haitallisten aineiden taustapitoisuuksista maaperässä. Lue lisää

 

 
Happamat sulfaattimaat
Palvelu tarjoaa GTK:n tuottamaa kartoitustietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista koko Suomen rannikkoalueella. Palvelussa on mahdollista tarkastella aluemaista tietoa happamien sulfaattimaiden todennäköisestä esiintymisestä ja pistemäistä tietoa kairaus- ja analyysituloksista.

arrow    Lue lisää

Geokemiallinen ympäristövaikutuskartta
Geokemiallinen ympäristövaikutuskartta.
Lue lisää

Taustapitoisuudet (TAPIR)
Valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin alueittaisia tilastollisia tunnuslukuja saat valitsemalla provinssin ja näytetyypin. Painamalla valintojen jälkeen hakunäppäintä avautuvat tunnusluvut omaan ikkunaansa, josta voit tarvittaessa tulostaa taulukon tai tallentaa pdf-tiedostona. Taulukko sisältää valitusta aineistosta näytelukumäärän, pitoisuuksien keskiarvon, mediaanin, maksimiarvon ja suurimman suositellun taustapitoisuusarvon.

arrow    Lue lisää

Maaperän taustapitoisuudet
Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu laskee maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella. Palvelussa valitaan kartalta keskipisteeksi tutkittava kohde ja ympyrän säde, jonka alueelta taustapitoisuushavaintoja etsitään. Ohjelma laskee tutkittavalle kohteelle suurimman suositellun taustapitoisuusarvon etsintäympyrän sisällä olevien havaintojen perusteella. Taustapitoisuus voidaan arvioida vain yhdelle maalajille kerrallaan.

Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu    Lue lisää

Maankamara
Karttapalvelu tarjoaa tuoreimman kuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Karttakuvaan on yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.

Maankamara-karttapalvelu    Lue lisää

 

Maankäyttö ja ympäristö