Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Materiaalitutkimuksen osaamisalueen kehittämishaasteet liittyvät geomateriaalien kuten mineraalipohjaisten materiaalien hyötykäytön sekä kierrätys- ja korvaavien materiaalien käytön edistämiseen. Lue lisää

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Lue lisää

Tuotantoympäristöihin ja resurssitehokkuuteen liittyvät tutkimukset pyrkivät ratkaisemaan haasteita, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kestävän käytön sosiaalista hyväksyttävyyttä. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Mineraalien hyödyntäminen

Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen kestävää käyttöä luoden edellytyksiä kaivannais- ja energiateollisuuden pitkäjänteisille investoinneille, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. GTK tarjoaa mineraalivarojen ja niiden kestävää käyttöä koskevia tieto- ja asiantuntijapalveluja kansallisesti ja EU-tasolla.

Kaivosympäristöt

Kaikissa kaivostoiminnan elinkaaren vaiheissa edellytetään riittävään asiantuntemukseen pohjautuvaa ympäristömuutosten tuntemusta. GTK:n vahvuus on geologinen kokonaisnäkemys. Se mahdollistaa kaivostoiminnan luontoon kohdistuvien muutosten luotettavan arvioinnin. Muutosten ennakointi puolestaan antaa perusteet haitallisten vaikutusten hallintaan ja minimointiin. Maaperän, pohjaveden, puro- ja järvisedimenttien luontaisen vaihtelun ja olosuhteiden tuntemus ennen kaivostoimintaa luovat vankan perustan GTK:n ympäristöselvityksille sekä läpinäkyvälle avoimelle vaikutusten ja riskien arvioinnille. 
 

 
Isotoopit malmitutkimuksissa
Isotooppigeologian keskeisenä tavoitteena on tukea malmeihin ja malminmuodostukseen liittyvää tutkimusta. Perinteisten radiogeenisten isotooppimenetelmien lisäksi nykyinen laitteisto tarjoaa uuden mahdollisuuden stabiilien isotooppien geokemian sovellutuksille. Lue lisää

Mineralogia malmitutkimuksissa
Palveluihimme kuuluvat mineraaliesiintymien mineralogiset perusselvitykset sekä raaka-aineiden ja tuotteiden laatu. Tutkimme myös haitallisten mineraalien esiintymistä luonnollisissa ympäristöissä ja jätteissä. Lue lisää

Perustilaselvitykset
Ympäristön perustila kuvataan ennen kuin on ryhdytty ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin. Kaivoshankkeissa perustilaselvityksen tarkoitus on antaa lähtötaso seurattavien materiaalien kemiasta seurantaohjelmia varten. Nykytilaselvitysten tarkoitus on antaa tietoa ympäristöntilasta kaivoshankkeen eri vaiheissa. Lue lisää

Kaivosten pohjavesitutkimukset
Kaivos- ja suotovesien puhdistus sekä ratkaisujen pilotointi
Kaivosten vesistövaikutusten arvioinnin ja ennakoinnin tulee pohjautua tutkittuun tietoon. Vanhojen kaivosten ympäristöissä tehdyt tutkimukset ja menetelmäkehittelyt luovat hyvän pohjan GTK:n kaivos- ja suotovesien palvelututkimukselle. Lue lisää

Ympäristöriskinarvioinnit
Riskinarvioinnissa pyritään ennustamaan tieteellisten menetelmien pohjalta tulevaisuudessa ilmeneviä haittoja. Menettelyn merkittävin hyöty on, että riskien hallintatoimet voidaan kohdistaa tutkittuun (mallinnettuun) tietoon pohjautuen. Lue lisää

Sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristökelpoisuusselvitykset
GTK:n asiantuntijat tekevät kaivannaisjätteiden ominaisuuksien ja ympäristökelpoisuuden määrittelyt ja tietojen keräämisen säädösten edellyttämällä tavalla ja vaaditulla asiantuntemuksella. Lue lisää

 

 
 

Kaivosympäristöt